დოკუმენტის № 44510_11631

დოკუმენტის თარიღი: 18/02/2024 15:51:49

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44510

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     შალვა ფერაძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    20.02.1987
5. პირადი ნომერი     03001004801
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     Digmis masivi Sandro axmeteli st 10 1 sadarbazo 0159

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

ICD10:F90 ყურადღების დეფიციტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება ყურადღების დეფიციტი, უჭირს კონცენტრაცია, იღლება ადვილად , ასევე აღნიშნავს მეხსიერების დაქვეითებას.თავბრუსხვევას, ყურებში ხმაურს

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

თებოკან სპეშალი 80 მგ 30 ტაბლეტი | TEBOKAN SPECIAL 80 MG 30 TABLET გენერიკი: ginkgo biloba extract / გინგო ბილობის ექსტრაქტი: 2 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      18.02.2024

ბეჭდის ადგილი