დოკუმენტის № 44542_15857

დოკუმენტის თარიღი: 16/02/2024 21:20:16

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44542

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     სალომე საყვარელიძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    07.04.1989
5. პირადი ნომერი     01005016235
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     გმირი კურსანტების ქუჩა 4 0 გლდანი

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     08.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

C81 ხოჯკინის დაავადება

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტი უჩივის იღლიისარეში ლიმფურიკვანძების უმტკივნეულო შესიებას,სისუსტეს,პერიოდულად ცხელებას და შეციებას,წონაში უმიზეზოდ კლებას

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ვინკო 1 მგ/მლ ივ ინფ. ფლაკონი ხსნარით 10 მლ-ისთვის | VINKO 1 MG/ML IV INF. VIAL WITH COZ. FOR 10 ML გენერიკი: vinblastine / ვინბლასტინი: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      16.02.2024

ბეჭდის ადგილი