დოკუმენტის № 44547_28421

დოკუმენტის თარიღი: 16/02/2024 21:21:36

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44547

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ზურაბ გობეჯიშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    04.07.1953
5. პირადი ნომერი     01024068852
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     ვარკეთილი 3,კვარტალი 8,კორპუსი 5 სადარბაზო 2,სართული 4,ბინა 24 თბილისი

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     09.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

G 40 ეპილეფსია

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

აღენიშნება შფოთვა,აგზნებადობა,ცნობიერების შეცვლა,უნებლიე უკონტროლო მოძრაობებეი ზედა და ქვედა კიდურების,გონების კარგვა.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ლამიქტალი დკ 25 მგ 30 ტაბლეტი | LAMICTAL DC 25 MG SOLUBLE 30 chewable TABLET გენერიკი: lamotrigine / ლამოტრიგინი: 4 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრავა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      16.02.2024

ბეჭდის ადგილი