დოკუმენტის № 44685_31381

დოკუმენტის თარიღი: 19/10/2023 13:56:27

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 44685

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     აფთანდილ მუსაევი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    14.11.1982
5. პირადი ნომერი     15001004060
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     თბილისი,გრანელის 15 გერმანული ეკლესია ჩიტაიას მოედანთან

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     19.10.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

A3 სხვა მიკრობებით გმოწვეული ინფექციები

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნებ საერთო სიუსტე,ფღარათი,უმადობა,სუბფიბრილური ტემპერატურა.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

დეპოზილინის ფხვნილი 2.400.000 იუ საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად (1 ფლაკონი) | DEPOSILIN POWDER FOR PREPARING 2.400.000 IU INJECTION SOLUTION (1 VIAL): 20 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      19.10.2023

ბეჭდის ადგილი