დოკუმენტის № 45082_33166

დოკუმენტის თარიღი: 23/11/2023 22:05:52

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45082

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     tamar mikeladze
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    02.09.1990
5. პირადი ნომერი     10001058054
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     წმინდა ნინოს 116 116 12533

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     16.11.2023
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

B82.0 ჰელმინთოზი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

რამდენიმე კვირაა აღენიშნება პეიოდულად მუცლის სპაზმური ტკივილი, ჭიპის ირგვლივ . ანუსის ქავილი.გულის რევის შეგრძნება.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

განავლის ბაქტერიოლოგია.

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

ანდაზოლი 200 მგ/10 მლ სუსპენზია, 60 მლ | ANDAZOL 200 MG/10 ML SUSPENSION, 60 ML: 1 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      რეკომენდირებულია 10მგ ჭამის დროს ან ჭამის შემდეგ. დღეში 2-ჯერ 5დღე. 14 დღის შემდეგ საჭიორა მკურანლობის იგივე სქემითგამეორება

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      23.11.2023

ბეჭდის ადგილი