დოკუმენტის № 45964_30843

დოკუმენტის თარიღი: 21/02/2024 17:01:41

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45964

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     ეკატერინე გიგუაშვილი
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    09.02.1973
5. პირადი ნომერი     59001041485
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     კომბინატი, ლომონოსოვის ქუჩა ნომ 4/7 ლომონოსოვის ქუჩა ნომ 4/7 591

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     07.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

E10 ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაციენტს აღენიშნება ძლიერი წყურვილი, გაძლიერებული შარდვა, სისუსტე, წონაში კლება.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

დროპია-მეტი 15/850 მგ 30 ტაბლეტი | DROPIA-MET 15/850 MG 30 TABLET გენერიკი: metformin + pioglitazone / მეტფორმინი + პიოგლიტაზონი: 10 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      21.02.2024

ბეჭდის ადგილი