დოკუმენტის № 45966_9864

დოკუმენტის თარიღი: 21/02/2024 16:45:42

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 45966

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     Mariia Beliaeva
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    07.06.1994
5. პირადი ნომერი     -
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     3a Alio Mirtshulava apt 100 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

 

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     08.02.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     
გ) სტაციონარში მოთავსების     
დ) გაწერის     

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

F32 დეპრესიული ეპიზოდი

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

პაცინტიუჩივის დაღლილობას დ ენერგიის ნააკლებობას,კონცენტრაციის უნრის დაქვეითებას,მადის დ ძილის რეჟიმის დარღვევას,აწუებს ტკივილები,რომელებსაც აშკარ მიზეზი არ აქვს.მუდმივ გღიზიანებას და შფოთვებს.

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

 

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

დეპრექსი 20 მგ 24 კაფ - 20 Mg | DEPREKS 20 MG 24 KAP გენერიკი: Fluoxetine / ფლუოქსეტინი: 8 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა ჩაფრვა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      21.02.2024

ბეჭდის ადგილი