დოკუმენტის № 47073_28051

დოკუმენტის თარიღი: 20/03/2024 18:58:24

სამედიცინო დოკუმენტაცია ფორმა IV-100/ა

ამბულატორიული ბარათის ნომერი: 47073

სტაციონარული ბარათის ნომერი: N/A

ც ნ ო ბ ა    ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ი ს    მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი ს    შ ე ს ა ხ ე ბ

1. ცნობის გამცემი დაწესებულების დასახელება ან ექიმი-სპეციალისტის გვარი, სახელი, სახელმწიფო სერტიფიკატით მინიჭებული სპეციალობა, სახელმწიფო სერტიფიკატის ნომერი ან/და საკონტაქტო ინფორმაცია

კლინიკა კანი

2. დაწესებულების დასახელება, მისამართი, სადაც იგზავნება ცნობა

დანიშნულებისამებრ

3. პაციენტის სახელი და გვარი     თამარ ბურკაძე
4. დაბადების თარიღი
(რიცხვი/თვე/წელი)
    11.01.1971
5. პირადი ნომერი     01012013818
    (ივსება 16 წელს მიღწეული პირის შემთხვევაში)
6. მისამართი     gogebashvili 6 2 სართული 1

7. სამუშაო ადგილი და თანამდებობა, (მოსწავლის/სტუდენტის შემთხვევაში -იმ სასწავლო დაწესებულების/სკოლის დასახელება და კლასი/კურსი,სადაც იგი სწავლობს)

CTO

8. თარიღები

ა) ექიმთან მიმართვის     20.03.2024
ბ) სტაციონარში გაგზავნის     19.03.2024
გ) სტაციონარში მოთავსების     17.03.2024
დ) გაწერის     20.03.2024

9. დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ან სრული დიაგნოზი (ძირითადი დაავადება, თანმხლები დაავადებები, გართულებები)

asdasdasdasdasd

10. გადატანილი დაავადებები

 

11. მოკლე ანამნეზი

asdasdasdasd

12. ჩატარებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და კონსულტაციები

asdasdasdasd

13. ავადმყოფობის მიმდინარეობა

14. ჩატარებული მკურნალობა

15. მდგომარეობა სტაციონარში გაგზავნისას

asdasdasdasd

16. მდგომარეობა სტაციონარიდან გაწერისას

wadasdasdasd

17. სამკურნალო და შრომითი რეკომენდაციები

მაგნეზია კალცინი პიტნის 100 გ ფხვნილი | MAGNESIE CALCINEE MINT 100 G POWDER გენერიკი: magnesium hydroxide / მაგნიუმის ჰიდროქსიდი: 13 ცალი

18. მკურნალი ექიმი (ექიმი-სპეციალისტი)      ლელა

19.დაწესებულების ხელმძღვანელის/ხელმძღვანელის მოადგილის ხელმოწერა      ირაკლი კუტალია

ცნობის გაცემის თარიღი:      20.03.2024

ბეჭდის ადგილი