წესები და პირობები

სამომხმარებლო ხელშეკრულება, წესები და პირობები:

!!! გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ  წინამდებარე  წესებსა და პირობებს

წინამდებარე წესები და პირობები (შემდგომში „ხელშეკრულება“) წარმოადგენს თქვენსა და შპს “ფარმაკოჯი“  [ს/კ 405556777, იურდიული ისამართი: ქალაქი თბილისი, საბურთალოს რაიონი, შალვა ნუცუბიძის ქუჩა, N 17, ბინა 33]  (შემდგომში შპს “Pharmaco“/„კომპანია“ /„ჩვენ“) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე ხელშეკრულებას და არეგულირებს თქვენს (შემდგომში „თქვენ“ ან „მომხმარებელი“)  მიერ კომპანიის კუთვნილი ვებ-გვერდის ან/და მობილური აპლიკაციის  გამოყენებას. 

 “ვეთანხმები წესებს და პირობებს”- მონიშვნით თქვენ სრულად ეთანხმებით   წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და იღებთ ვალდებულებას იმოქმედოთ აღნიშნული წესების სრული დაცვით და მის შესაბამისად. 

Pharmaco უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში, რომელიც გეცნობებათ ცვლილებების განხორციელებამდე გონივრული ვადით ადრე. ზემოთხსენებული ცვლილების შემდეგ თქვენს მიერ შპს “ფარმაკოჯი“-ს  მომსახურების გამოყენების გაგრძელება ჩაითვლება მომხმარებლის ხელშეკრულების ცვლილებებზე თანხმობად, ხოლო აღნიშნულთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა (მათ შორის განახლებების შემოწმება) ეკისრება მომხმარებელს.

ჩვენი მომსახურება

 • Pharmaco  არის პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს ანიჭებს შესაძლებლობას, შეიძინოს ჩვენი პარტნიორი კომპანიების (შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „პროვაიდერი“)  მიერ  აპლიკაციაში/ვებ-გვერდზე (შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული „ელექტრონული პორტალი“ ან/და „აპლიკაცია)  განთავსებული პროდუქცია, რომელიც შესაძლებელია იყოს ფარმაცევტული პროდუქცია ან/და თავის მოვლის საშუალებები (წარმოებული პროვაიდერის მიერ, ან/და მისი შეკვეთით დამზადებული, ან/და   რეალიზაციის მიზნით შესყიდული), შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „საქონელი“), წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესითა და  პირობებით.
 • პროვაიდერი არის სუბიექტი, რომელსაც  კომპანიასთან არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობისა და პლატფორმაზე მინიჭებული წვდომის საფუძველზე, უფლება აქვს შემდგომი რეალიზაციის მიზნით, აპლიკაციაში განათავსოს მის მიერ წარმოებული,ან/და მისი შეკვეთით დამზადებული ან/და რეალიზაციის მიზნით შესყიდული საქონელი. 
 • ყოველგვარი გაუგებრობის გამორიცხვის მიზნით, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ კომპანია  ელექტრონული პორტალის მეშვეობით უზრუნველყოფს მხოლოდ  საშუამავლო მომსახურების გაწევას პროვაიდერსა და თქვენს შორის, რაც არ მიიჩნევა კომპანიის მიერ საქონლის სარეალიზაციო საქმიანობის განხორციელებად. ამასთან, მომსახურების გაწევა Pharmaco-ს მიერ ხორციელდება, ყოველგვარი გარანტიებისა და დაპირების გარეშე (პირდაპირ მითითებული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, კომერციული ფასეულობის, სიზუსტის, კონკრეტული მიზნისთვის გამოსადეგობის, საკუთრების უფლების, დაურღვევლობის გარანტიების თაობაზე, რომლებიც წარმოიშვება კანონის შესაბამისად ან სხვაგვარად კანონიერი გზით, საქმიანი ურთიერთობის პროცესში, სარგებლობის ან ვაჭრობის დროს).
 • თქვენს მიერ საქონლის შეძენა ხორციელდება ელექტრონულ პორტალზე შეკვეთის გაკეთებით და პროვაიდერის საკურიერო წარმომდგენლის მეშვეობით, მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მიწოდებით წინამდებარე  ხელშეკრულებით გათალისწინებული პირობებისა და ინსტრუქციის შესაბამისად.

ჩვენი აპლიკაციითა და მომსახურებით სარგებლობის პირობები

Pharmaco- ს აპლიკაციითა და მომსახურებით სარგებლობისთვის, თქვენ აცხადებთ და გარანტიას იძლევით, რომ:

 • იმოქმედებთ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;
 • წარმოადგენთ ზუსტ და სწორ ინფორმაციას ანგარიშის გახსნისას ან/და ჩვენი მომსახურების მისაღებად და რეგისტრირებისას;
 • ხართ სრულად პასუხისმგებელი თქვენი, როგორც მომხმარებლის პირად ანგარიშზე, ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რომელიც ხორციელდება თქვენი ანგარიშით აპლიკაციაში ყოფნის ან Pharmaco–ს მომსახურებით სარგებლობის დროს;
 • არ გამოიყენებთ Pharmaco–ს ნებისმიერი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის მოსაპოვებლად, მათ შორის ანგარიშთა სახელწოდებებს, ელექტრონული ფოსტის მისამართებს, ან სხვა მსგავს ინფორმაციას კომერციული მიზნების მისაღწევად;
 • არ გამოიყენებთ Pharmaco –ს მიერ წარმოდგენილ კომუნიკაციის სისტემებს ან Pharmaco–ზე შექმნილ კონტაქტებს კომერციული მიზნების მისაღწევად;
 • ხართ სრულად პასუხისმგებელი თქვენ მიერ პროვაიდერისთვის  მოწოდებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე, ასევე, ვინაიდან აპლიკაციაში განთავსებული საქონელის ნაწილი წარმოადგენს ფარმაცევტულ პროდუქციას, წარმოდგენილ  სამედიცინო დოკუმენტაციის (მოთხოვნის შემთხვევაში რეცეპტის ან/და ფორმა 100 -ის) ან/და ლიცენზიის/შესაბამისი ნებართვის სისწორესა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მისი/მათი კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე (ექიმის წერილობითი მიმართვა ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადების, გაცემისა და მოხმარების წესების შესახებ). 

Pharmaco-ს აპლიკაციითა და მომსახურებით სარგებლობისთვის, თქვენ ადასტურებთ, რომ:

 • პროვაიდერი არის დამოუკიდებელი კონტრაქტორი და არ წარმოადგენს ჩვენს დასაქმებულს ან აგენტს;
 • ხართ საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი, რომელსაც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა. ასევე აცნობიერებთ, საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარს, პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს.   
 • იმ შემთხვევაში თუ თქვენ  წარმოადგენთ  იურდიულ პირს, ფლობთ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საქმიანობის შესაბამისი ლიცენზიას/ნებართვას, უფლება გაქვთ დადოთ  წინამდებარე ხელშეკრულება, ისარგებლოთ ელექტრონული პორტალით, შეიძნოთ  მასზე განთავსებული საქონელი და თავად განსაზღვროთ მისი შემდგომი გამოყენების მიზანი. 
 • იმ შემთხვევაში თუ თქვენ წარმოადგენთ იურდიულ პირს, ვალდებული ხართ წარმოადგინოთ საქმიანობის შესაბამისი ლიცენზია/ნებართვა და სრულად იღებთ პასუხისმგებლობას მის სისწორესა და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე. 
 • კომპანიას ანიჭებთ სრულ უფლებამოსილებას მხოლოდ შეკვეთის შესრულებისა და თქვენთვის საქონლის მოწოდების მიზნით საჭროების შემთხვევაში  გამოიყენოს/დაამუშავოს/შეინახოს /გადასცეს/შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს ან/და მესამე პირებს,  თქვენს მიერ წარმოდგენილი პერსონალური მონაცემები,  მათ შორის პირადობის მოწმობის მონაცემები/მისი ასლი, წარმოდგენილი სამედიცინო დოკუმენტაცია (ფორმა 100, რეცეპტი და სხვ.) და სხვა აუცილებელი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია.
 • Pharmaco თავისუფლდება ყოველგვარი პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც შეიძლება მოჰყვეს პროვაიდერის მიერ მომსახურების გაწევას, მათ შორის არაჯეროვან მომსახურებას, შეთავაზების პირობების დარღვევას, მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან შეუსაბამობას და ა.შ;
 • პირადი ანგარიშის გახსნისას და ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის თქვენი ქმედება(ები) შესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან.
 • გეკუთვნით ან ფლობთ საჭირო უფლებებს, ნებართვებს და თანხმობებს საიმისოდ, რომ გამოიყენოთ და ნება დართოთ Pharmaco-ს, რათა მან გამოიყენოს ყველა და ნებისმიერი თქვენ მიერ Pharmaco–სთვის გადაცემული ინფორმაცია ამ ხელშეკრულებით Pharmaco–სათვის მინიჭებული უფლების შესაბამისად;
 • ჩვენ გვაქვს უფლება თავად განვსაზღვროთ, არის თუ არა ნებისმიერი თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სათანადო და შეესაბამება თუ არა წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, წავშალოთ იგი და დავხუროთ თქვენი ანგარიში წინასწარი გაფრთხილების საფუძველზე ან მისგარეშე.
 • პროვაიდერსა და თქვენ შორის რაიმე სახის გაუგებრობის/პრეტენზიის არსებობის შემთხვევაში, ჩვენ სრულად ვთავისუფლდებით ნებისმიერი მოთხოვნისაგან, რომელიც მხარეებს შეიძლება ერთმანეთის მიმართ წარმოეშვათ. 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:

თქვენი ანგარიში და Pharmaco-ს პროფილი

მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე/აპლიკაციაში ნებისმიერი და ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, მათ შორის ისეთ შემთხვევებში, როდესაც აღნიშნული განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი Pharmaco ანგარიშის გამოყენებით. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი Pharmaco-ს ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.

საჯაროობა, უსაფრთხოება და ინფორმაციის დაცვა

წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის  Pharmaco უფლებამოსილია თქვენი პერსონალური მონაცემები (მათ შორის საკონტაქტო ინფორმაცია) და თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე ატვირთული ინფორმაცია/სამედიცინო დოკუმენტ(ებ)ი (ფორმა 100, რეცეპტი და სხვა) გადასცეს იმ პროვაიდერს,  რომლის საქონელზეც ახორციელებთ  შეკვეთას . გარდა ამისა, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ თქვენსა და Pharmaco–ს შორის ელექტრონული ფოსტით/კომუნიკატორით ან/და სხვა საშუალებით  განხორციელებული მიმოწერა, სადაც თქვენ გვიზიარებთ რჩევებს ან კომენტარებს ჩვენი მომსახურების გაუმჯობესებასა ან/და შეცვლასთან დაკავშირებით, ჩვენ მიერ მიჩნეულ იქნება არაკონფიდენციალურად და საჭიროების შემთხვევაში, გამოყენებულ იქნება ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.

ინფორმაციის გადამოწმება 

თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენ მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში მხოლოდ ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის,  ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვილ და მიღებულ იქნას თქვენ შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნით.

კომპანია მაქსიმალურად ზრუნავს თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და გაუმჟღავნებლობაზე, მაგრამ იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ თქვენი მონაცემების დისტანციურად მოწოდების პროცესი არ არის დაშიფრული, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების მიერ თქვენი მონაცემების არასანქცირებულ წვდომაზე ამ მონაცემების მიწოდების დროს.

მომხმარებლის ქცევის ზოგადი წესები

თქვენ ადასტურებთ,რომ არ განახორციელებთ ქვემოხსენებულ ქმედებებს:

 • ნებისმიერი უკანონო ღონისძიების განხორციელება ან რეკლამირება ჩვენი აპლიკაციის ან მომსახურების მეშვეობით;
 • აპლიკაციის ან მომსახურების გამართული ფუნქციონირებისათვის საფრთხის შექმნა ან რაიმე მცდელობა იმისათვის, რათა გამოანგარიშებულ იქნას პროგრამის საწყისი კოდი (მათ შორის ინსტრუმენტები, მეთოდები, პროცესები და ინფრასტრუქტურა), რასაც ემყარება და რითაც ფუნქციონირებს აპლიკაცია;
 • აპლიკაციის ან მომსახურების დაცულ ნაწილზე უნებართვო შესვლის მცდელობა;
 • ნებისმიერი სახის ვირუსის, ან სხვა ზიანის მომტანი კოდის ატვირთვა ან გადაცემა;
 • აპლიკაციის გამოყენება იმისათვის, რომ შექმნილ იქნეს არასასურველი სპამი ან ელექტრონულ ფოსტაზე გასავრცელებელი რეკლამა;
 • ნებისმიერი ავტომატური ან მექანიკური პროცესის გამოყენება აპლიკაციიდან რაიმე ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან მოსაძებნად, ან აპლიკაციისა და მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებაში ჩარევის მიზნით; 
 • საკუთარი თავის სხვა მომხმარებლად გასაღება.
 • არ წარმოადგენთ ყალბ  ან ისეთი სახის რეცეპტს, რომელიც გაცემული არ არის თქვენს მიერ  ან/და არ გაქვთ მისი გამოყენების უფლება. 
 • არ მოახდენთ აპლიკაციის მეშვეობით შეძენილი საქონელის რეალიზაციას და იგი თქვენს მიერ  არ იქნება გამოყენებული კომერციული მიზნებისთვის. 

მიწოდების პოლიტიკა:

ფუნქციონირება

 • ელექტრონულ პლატფორმაში განთავსებული საქონლის შესაძენად აუცილებელია Pharmaco–ს პლატფორმაზე ანგარიშის გახსნა (რეგისტრაციის/ავტორიზაციის გავლა). ამასთან მომხმარებელი ადასტურებს და აცხადებს თანხმობას, რომ შესაძლებელია, კომპანიის მომსახურების ნაწილი მისთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი, რასთან დაკავშირებითაც არ გააჩნია პრეტენზია.
 • შეკვეთის გაკეთება ხორციელდება შემდეგი ინსტრუქციის გათვალისწინებით:
  • აპლიკაციაში განთავსებულია კატალოგი, რომელიც კომპლექტედება პროვაიდერთა მიერ ან/და მათი დავალებით კომპანიის მიერ ელექტრონულ პორტალზე  განთავსებული საქონლით. 
  • კატალოგში არსებულ თითოეულ საქონელზე მითითებულია მისი ღირებულება, ანოტაცია,  მიწოდების ვადა/პირობები, წარმოსადგენად აუცილებელი დოკუმენტაცია და კანონმდებლობით დადგენილი ყველა სხვა საჭირო ინფომაცია. 
  • შეკვეთის გასაკეთებლად, მომხმარებელი კატალოგში ირჩევს სასურველ საქონელს, უთითებს  მიწოდების მისამართს და წარადგენს მოთხოვნილ სამედიცინო დოკუმენტაციას/ინფორმაციას (საჭიროების შემთხვევაში), რის შემდეგაც ახორციელებს ონლაინ გადახდას. 
  • გადახდის დადასტურების შემდგომ მომხმარებელი მიიღებს შეტყობინებას (ელ.ფოსტაზე ან/და სმს შეტყობინების სახით) შეკვეთის მიღების დადასტურების შესახებ. 
 • მომხმარებლის მიერ შეკვეთის/საქონლის ღირებულების გადახდა ხორციელდება ონლაინ, პროვაიდერისათვის პირდაპირი გადახდის წესით, Payze-ს საგადახდო სისტემის მეშვეობით, რომელიც  მომხმარებელს უწევს საგადახდო მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 • მომხმარებელი  მის მიერ გაკეთებულ შეკვეთას/საქონლს მიიღებს აპლიკაციაში განთავსებული  კონკრეტული საქონლის აღწერის გრაფაში მითითებული წესითა და ვადის დაცვით.  
 • კონკრეტული საქონლის შეკვეთისას, თქვენ ადასტურებთ მზადყოფნას, შეიძინოთ თქვენ მიერ შერჩეული საქონელი მასზე არსებული შეზღუდვებისა და შესაბამისი პირობების, მათ შორის პროვაიდერის მოთხოვნილი სამედიცინო დოკუმენტაციის (რეცეპტის/ფორმა 100-ის) ან/და საქმიანობოს ლიცენზიის/ნებართვის გათვალისწინებით. მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მან მიიღო შეკვეთაში/შეტყობინებაში მითითებული ნაკლები რაოდენობის, შეთანხმებულ ხარისხთან ან/და ასორტიმენტთან შეუსაბამო, არამარკირებული ან/და  ინსტრუქციის გარეშე, ვადაგასული ან/და მექანიკურად დაზიანებული საქონლი მან დაუყოვნებლივ, მაგრამ მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 1 კვირისა უნდა მიმართოს  Pharmaco-ს  მხარდაჭერის ცენტრს  და წარუდგინოს პრეტენზია შესაბამისი მტკიცებულებების დართვით.  წინააღმდეგ შემთხვევაში  იგი კარგავს პრეტენზიის წარდგენის უფლებას.   
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ საქონლის სპეციფიკაციისა და მისი შეძენისთვის საჭრო მოთხოვნების გათვალისწინებით, შეკვეთის გასაკეთებლად შესაძლებელია საჭრო გახდეს მის მიერ პირადობის დასტურებელი დოკუმენტის ასლის ან ამონაწერის (იურდიული პირის შემთხვევაში) ან/და მისი სამედიცინო დოკუმენტაციის –  ფორმა 100-ის ან/და რეცეპტის ან სხვა აუცილებელი დოკუმენტის წარმოდგენა მატერიალური ფორმით.
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ მის მიერ ელექტრონულ პორტალზე განთავსებული მოთხოვნების შესაბამისად საჭრო ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში შეკვეთა ექვემდებარება გაუქმებას და აღნიშნულთან დაკავშირებით კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი აანაზღაუროს რაიმე სახის ზიანი.
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონულ პორტალზე განთავსებული საქონელი არ არის საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, საბაჟო პროცედურებისა და საბაჟო ფორმალობის მიზნით, შესაძლოა საჭირო გახდეს მის მიერ სამედიცინო დოკუმენტაციის ორიგინალის სახით წარმოდგენა მატერიალური ფორმით,  რომლის წარდგენის მეთოდი და პროცედურები განისაზღვრება მხარეთა შემდგომი კომუნიკაციისა შეთანხმების შესაბამისად. 
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ საბაჟო კონტროლის დროს კომპანიისგან დამოუკიდებელი მიზეზით წარმოიშობილი შეფერხების ან საქონლის მარაგის არარსებობის გამო, შესაძლებელია საქონლის მიწოდება ვერ განხორციელდეს, რის გამოც კომპანია უფლებამოსილია ცალმხრივად მომხმარებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე გააუქმოს შეკვეთა, რა დროსაც მას  გაეგზავნება ინფორმაციული შეტყობინება  მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან/და ელ.ფოსტის მეშვეობით მის მიერ აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფრომაციის გათალისწინებით და სრულად დაუბრუნდება შეკვეთის დროს გადახდილი თანხა ხსენებული შეფერხების დადგომიდან  არაუგვიანეს  8 კვირის ვადაში. მომხმარებელი ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით/დადასტურებით აცხადებს, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით არ ექნება რაიმე სახის პრეტენზია, ასევე კომპანია  სრულად თავისუფლდება ზიანის ანაზღაურების პასუხისმგებლობისგან. 
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ იგი ვალდებულია გაეცნოს ელექტრონულ პორტალზე განთავსებული საქონლის აღწერაში მითითებულ ინფორმაციას საქონლის შეძენის წინაპირობებისა და მიწოდების ვადების/პროცედურების შესახებ, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეთა შორის განსაზღვრულ სახელშეკრულებო პირობებს და განიხილება მასთან ერთად. 
 • მომხმარებელი ითვალისწინებს, რომ Pharmaco  წარმოადგენს მხოლოდ პლატფორმას, და  და იგი არ არის პასუხისმგებელი აპლიკაციაში/ვებ-გვერდზე განთავსებული  საქონლის ხარისხობრივ/ნივთობრივ ან/და უფლებრივ ნაკლზე, მათ შორის მომხმარებლის წინაშე  დამდგარი ზიანის ანაზღაურებაზე. 

 პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

თქვენ ადასტურებთ, რომ თავისუფალი ხართ არჩევანში ისარგებლოთ თუ არა ჩვენი ვებ-გვერდით/აპლიკაციით და ამას ახორციელებთ თქვენი შეხედულებისამებრ, დისკრეციითა და  მოსალოდნელი რისკების გათვალისწინებით, ასევე ითვალისწინებთ, რომ კომპანია არ იძლევა რაიმე სახის დაპირებასა და გარანტიას  აპლიკაციაში განთავსებულ  პროდუქციასთან/საქონელთან დაკავშირებით, შესაბამისად  კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში გამოვრიცხავთ ჩვენს პასუხისმგებლობას (მათ შორის, ნაგულისხმევ გარანტიებს, დამკამაყოფილებელ ხარისხს ან/და თქვენს მიზნებთან შესაბამისობას), ასევე ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ჩვენი პლატფორმა იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან არ ექნება პროგრამული შეცდომები, ვირუსები ან სხვა ხარვეზები. 

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ან ნებისმიერი პირის წინაშე, სახელშეკრულებო, გაუფრთხილებელი, დელიქტური ან სხვა სახით, ნებისმიერი დანაკარგისა და ზიანისთვის, რომელიც წარმოიშვა, ან რაიმე ფორმით დაკავშირებულია, თქვენს ან ნებისმიერ მესამე პირის მიერ მომსახურების გამოყენებასთან, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მათ შორის  მოსალოდნელი მოგების დაკარგვის ან მიუღებელი შემოსავლისთვის.კომპანიის პასუხისმგებლობა მომხმარებლის წინაშე ვრცელდება კომპანიის ვალდებულებების განზრახ, ბრალეულ დარღვევაზე და გულისხმობს ამგვარი დარღვევის შედეგად დამდგარი პირდაპირი ზიანის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ანაზღაურების ვალდებულებას.

კანონით ნებადართულ ფარგლებში, კომპანია  იხსნის ყველა იმ სახის პასუხისმგებლობას, რომელიც გამომდინარეობს მომხმარებლის მიერ აპლიკაციის გამოყენებიდან ან მასზე დაყრდნობიდან, სხვა მომხმარებლების მიერ მიღებული სერვისებიდან, გაკეთებული განცხადებებიდან და წარმოდგენილი გარანტიებიდან, აგრეთვე, მომხმარებლების მიერ აპლიკაციაში მოწოდებული კონტენტიდან ან ინფორმაციიდან, ან რაიმე მოსაზრებიდან ან შეთავაზებიდან, რომელსაც Pharmaco  ან რომელიმე მომხმარებელი იძლევა ან გამოთქვამს პროვაიდერ(ებ)ის მიერ მოწოდებული სერვისის  შესახებ.

გასაყიდი პროდუქტები

თქვენ აცნობიერებთ, რომ ზოგიერთი ან ყველა პროდუქტი/საქონელი, რომელიც წარმოდგენილია აპლიკაციაში შეიძლება არ იყოს შესაძენად ხელმისაწვდომი გარკვეული იურისდიქციების ან გეოგრაფიულ რაიონების რეზიდენტი პირებისათვის. Pharmaco არ/ვერ უზრუნველყოფს მის აპლიკაციაში რეკლამირებული ყველა პროდუქტის ან/და მომსახურების ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

თქვენ აცნობიერებთ, რომ ვინაიდან  აპლიკაციაში განთავსებული საქონელი ძირითადად წარმოადგენს ფარმაცევტული პროდუქციას  (წამალი ან ფიზიოლოგიურად აქტიური, ბუნებრივი ან სინთეზური გზით მიღებული ნივთიერება ან მათი კომბინაცია, რომლის ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედება განპირობებულია ფარმაკოლოგიური, იმუნოლოგიური ან მეტაბოლური მოქმედებით და რომელიც ნებადართულია სამედიცინო გამოყენებისთვის, მათ შორის, ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით ნებაყოფლობით რეგისტრირებული კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალება, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი, პარასამკურნალო საშუალება.) მოთხოვნის/საჭიროების  შემთხვევაში ვალდებული ხართ  წარმოადგინოთ სამედიცინო დოკუმენტაცია (ექიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რეცეპტი/ფორმა 100), რომლის გამოყენების და მასში მოცემული ინფორმაციის  დამუშავების უფლებას სრულად ანიჭებთ კოპანიას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათალისწინებული მიზნებისთვის. 

დაბრუნების პოლიტიკა:

 თანხის დაბრუნება

Pharmaco არ არის ვალდებული, უკან დააბრუნოს მომხმარებლისაგან მიღებული თანხები, მაგრამ იტოვებს უფლებას, საკუთარი ერთპიროვნული შეხედულებისამებრ დაუშვას გამონაკლისები.

შეწყვეტა

Pharmaco უფლებამოსილია შეცვალოს, ან შეწყვიტოს აპლიკაციის ფუნქციონირება, ან მომსახურება, რასაც შესაძლებლობის ფარგლებში გონივრულ ვადით ადრე აცნობებს მომხმარებელს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, თქვენს მიერ ამ ხელშეკრულებით გათალისწინებული  ვალდებულებების დარღვევის, ან/და საეჭვო გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ვებ-გვერდის/აპლიკაციის  ფუნქციონირებას,  შევწყვიტოთ წინამდებარე ხელშეკრულება წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ხელშეკრულების ამ მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში თქვენ ვალდებული ხართ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ აპლიკაციით ან/და მომსახურებით სარგებლობა.

გარანტიებზე უარი

Pharmaco პასუხს არ აგებს მესამე პირების (მათ შორის, და არა მხოლოდ, მერჩანტების) ნებისმიერ მოქმედებაზე, უმოქმედობაზე, მათ ვებ-გვერდზებზე განთავსებულ ინფორმაციაზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მესამე პირის ვებ-გვერდზე განთავსებულია ბმული, რომლითაც ხორციელდება Pharmaco-ს აპლიკაციაზე გადასვლა. 

Pharmaco  არ იძლევა გარანტიას „აპლიკაციაში“ მომხმარებლების მიერ მოწოდებული ნებისმიერი კონტენტის ან ინფორმაციის სისწორეზე.

შპს “Pharmaco“  არ იძლევა აპლიკაციის უწყვეტად ფუნქციონირების გარანტიას, შესაბამისად იგი პასუხს არ/ვერ აგებს თუ დროის გარკვეულ მონაკვეთში აპლიკაცია ან მისი რომელიმე სერვისი გახდა მთლიანად ან ნაწილობრივ მიუწვდომელი, დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი და სხვა. 

Pharmaco პასუხს არ აგებს ქსელების, სისტემების, სერვერების, პროვაიდერების, მოწყობილობების, სერვისების ტექნიკურ ან პროგრამულ გაუმართაობაზე, გადამცემი ხაზების ხარვეზებზე; შეწყვეტაზე ან დაყოვნებაზე მონაცემთა დამუშავების / გადაცემის პროცესში; მომხმარებლის მასალების განადგურებაზე, მოპარვაზე, არა სანქცირებულ წვდომაზე. 

Pharmaco პასუხს არ აგებს მომხმარებლის ან სხვა პირის მოწყობილობის (კომპიუტერი, პლანშეტი, მობილური და სხვა) დაზიანების შემთხვევებზე, თუ აღნიშნული გამოწვეული იქნა მომხმარებლის მიერ აპლიკაციიდან ან აპლიკაციაში განთავსებული ბმულის/კავშირის გამოყენებით, ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის ან/და პროგრამის ჩამოტვირთვის გამო. 

Pharmaco იტოვებს უფლებას უარყოს ან გააუქმოს მომხმარებლის მოთხოვნები/ტრანზაქციები, რომლებთანაც კომპანიას გააჩნია სამართლებრივი დავა; რომელმაც ადრე უკვე დაარღვია კომპანიის წესები და პირობები; რომელიც ეჭვმიტანილია რაიმე სახის თაღლითობაში, მათ შორის პლასტიკური ბარათების გადახდებთან დაკავშირებულ თაღლითობაში; რომლებიც განახორციელებენ პლასტიკური ბარათების ყალბ ან არასრულ საინდეტიფიკაციო მონაცემთა გამოყენებას და სხვა.

 Pharmaco-ს არ მიუწვდება ხელი მომხმარებლის მიერ აპლიკაციაში გამოყენებული ბარათების დეტალებზე (ბარათის ნომერი, მოქმედების ვადა, უსაფრთხოების კოდი და სხვა).

წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევა იწვევს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კომპანიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის ფარგლებში; მხარეები იღებენ ვალდებულებას აუნაზღაურონ ერთმანეთს მათ მიერ ხელშეკრულების პირობების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი (ზარალი) კანონმდებლობითა და ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესის გათვალისწინებით.

გამოწერის ინსტრუქცია